Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap
Kiíró:
Budapest Főváros Önkormányzata
Határidő:
09/16/2019
Érvényes:
09/16/2019
Tárgymutató:
Budapest környezeti állapotának javítása, fejlesztése
Pályázhat:
minden, a Rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti civil szervezet, budapesti telephelyű köznevelési intézmény, budapesti telephelyű felsőoktatási intézmény és budapesti társasház, amely az elnyert összegből Budapest közigazgatási területén végez környezet- és természetvédelmi tevékenységet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2019. évi pályázati kiírása

Budapest Főváros Közgyűlésének Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottsága - tekintettel a vonatkozó jogszabályok (a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet 4. § a) pont, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (4) bekezdés) rendelkezéseire -
- Budapest környezeti állapotának javítása, fejlesztése,
- a Fővárosi Közgyűlés által 2017 augusztusában jóváhagyott Budapest 2017-2021. időszakra szóló Környezeti Program céljai megvalósításának elősegítésére

nyílt pályázatot hirdet
elsősorban az alábbi témakörökben, az alábbi célok megvalósítása érdekében:
- a szilárd hulladék csökkentése, a levegőminőség és vízminőség javítása akciókkal és szemléletformálással,
- a zöld és háztartási hulladék csökkentése, illetve különösen a műanyag-termékek - ünnepi és reklám eseményekhez szervezett tömeges - felhasználásának (léggömb-, lampioneregetés) csökkentése;
- a szelektív hulladékgyűjtés eredményességének, hatékonyságának növelése,
- hulladékgyűjtő akciók szervezése;
- környezetbarát, biológiailag lebomló tisztítószerek, eszközök alkalmazása,
- a lakossági hulladékégetés káros hatásainak csökkentése;
- a tudatos és megfelelő vízgazdálkodási szemlélet erősítése,
- a csapadékvíz helyben tartása: az ingatlanon belüli, önellátó esővíz-visszatartás és hasznosítás;
- a fővárosi zöldfelületek létrehozása, megújítása, megfelelő gondozása, biológiai aktivitás, sokféleség növelése,
- az avar és kerti zöld hulladék megfelelő helyben történő komposztálása,
- különösen a zöldfelületekkel rosszul ellátott helyeken: társasházi belső udvarok zöldesítése, valamint társasházi balkonkertészet, új zöldhomlokzat és zöldtető létrehozása;
- méhbarát kert, madárbarát kert, rovarhotel létesítése;
- a budapesti helyi védett természeti területeken akciók és szemléletformálás,
- a civil és önkéntes aktivitás növelésével járó programok szervezése és lebonyolítása,
- tanösvények létrehozása, fenntartása,
- a helyi védett területeken folytatott természetvédelmi vizsgálatok, kutatások, elért eredmények és a természetvédelmi kezelések hatásainak bemutatása.

A pályázat alapján elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A nyújtandó támogatás mértéke legfeljebb a tervezett költségek 75%-a. A pályázat benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a legalább 25%-nyi saját rész meglétének hitelt érdemlő igazolását. Az önrészbe önkéntes munka nem számítható be.
A támogatásra pályázó projektek a pályázat benyújtását követően saját felelősségre megkezdhetők, de a beérkezett pályázatok elbírálásáról szóló döntés dátumáig kiállított számlák a támogatásként nyújtott összeg terhére nem számolhatók el, azok önrésznek minősülnek.
A pályázat kiemelt céljaira összesen 58 623 ezer forint áll rendelkezésre.

1. Részvételi feltételek
- A pályázaton részt vehet minden, a Rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti civil szervezet, budapesti telephelyű köznevelési intézmény, budapesti telephelyű felsőoktatási intézmény és budapesti társasház, amely az elnyert összegből Budapest közigazgatási területén végez környezet- és természetvédelmi tevékenységet.
- A pályázó szervezet a Környezetvédelmi Alaphoz csak a Rendelet előírásainak megfelelő, induló, meg nem kezdett beruházással, tevékenységgel pályázhat.
- A pályázó szervezet működése, a projekt közvetett költségei a Környezetvédelmi Alapból nem támogathatók, így pl. a bérleti díj, iroda fenntartási költsége, állományi bér és járulékai.
- A Környezetvédelmi Alapból nem támogatandók a pályázati célokkal közvetlenül nem összefüggő burkolatépítések, valamint gép- és eszközbeszerzések.
Amennyiben államháztartáson kívüli szervezet (kivéve társasház) pályázik, nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban, aki, vagy amely szervezet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. §
(1) bekezdésében foglalt korlátozás alá esik, azaz összeférhetetlen
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a pályázaton való részvételből való kizártságának tényét a Knyt. előírásai szerint működtetett honlapon közzétették.
A Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség esetén, amennyiben a pályázatot benyújtó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
úgy a pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles kezdeményezni e körülménynek a Kormány által kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon való közzétételét a Pályázati kiírás 9. sz. melléklet szerinti „Közzétételi kérelem” kitöltésével és a pályázathoz csatolásával.
Támogatási kérelmet benyújtó államháztartáson kívüli szervezet (kivéve társasház) köteles a Pályázati kiírás 8. sz. melléklete szerinti „Nyilatkozat összeférhetetlenségről és érintettségről” csatolására is. E nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.
A Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, pályázati rendszeréről szóló 61/2008. (XI. 21.) számú Főv. Kgy. rendelet 13. §-a minden civil szervezet számára előírja, hogy amennyiben a Fővárosi Önkormányzat alapjára pályázik, előzetesen regisztrálnia kell a Fővárosi Civil Adatbázisba. A regisztráció során a szervezet letétbe helyezi az alapdokumentumait a Fővárosi Civil Irodán (a továbbiakban: Civil Iroda). Azoknak a civil szervezeteknek, amelyek a Fővárosi Civil Adatbázishoz benyújtották alapdokumentumaikat, és gondoskodtak azok folyamatos aktualizálásáról, a pályázathoz nem kell e dokumentumokat csatolniuk, csupán arról kell nyilatkozniuk, hogy a jelzett dokumentumok tartalmában változás nem történt. Hivatkozásul a Fővárosi Civil Adatbázis regisztrációs számát a pályázati űrlapon fel kell tüntetni.

2. A pályázattal kapcsolatos határidők és egyéb információk
A Pályázati dokumentáció tartalmazza a pályázati kiírást és a pályázati adatlapot, továbbá tájékoztató jelleggel - a Bizottság döntése alapján a támogatott pályázóval kötendő - Támogatási szerződés mintáját. A Pályázati dokumentációt a http://www.budapest.hu honlapról lehet letölteni, továbbá a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest, V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) lehet beszerezni (hétfő és szerda 8:00-18:00-ig, kedd és csütörtök 8:00-16:30-ig, péntek 8:00-14:00 óráig).
A pályázatokat Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalához (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) kell postai úton vagy személyesen benyújtani az alábbiak szerint:
- postai úton 2019. szeptember 16-ig történő beérkezéssel, vagyis postai benyújtás esetén a pályázat benyújtási határidejének nem a postára adás, hanem a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalába (a továbbiakban: Hivatal) történő érkeztetés dátuma tekintendő. A késve érkezett pályázatok elbírálás nélkül érvénytelennek minősülnek.
- személyesen az Ügyfélszolgálati Irodában 2019. szeptember 16-án 15:00 óráig.
A borítékra kérjük ráírni:
Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2019.
Amennyiben a pályázó által kért mértékűnél kisebb támogatás kerül megítélésre az elbíráláskor, akkor a pályázónak az önrész növelésével kell megvalósítania a projektet.
A nyertes pályázóval megkötendő szerződés tartalmaz olyan rendelkezést, amely szerint a szerződés megkötése után lehetőség van a pályázati célra biztosított összeghatáron belül a részletes költségvetés egyes tételeinek összeghatárához képest - indokolt esetben, legfeljebb (+/-) 30%-os mértékben - történő eltérésre. Azonban, ha a részletes költségvetés egyes tételeinek változása a pályázati cél megvalósításához szükséges összköltséget csökkenti, úgy a támogatás összegét az összköltség csökkenéssel megegyező arányban csökkenteni kell. Ha az egyes tételek változása a pályázati cél megvalósításához szükséges összköltséget növeli, úgy a támogatás összege nem változik.
A pályázati kiírással, a pályázattal és a benyújtandó dokumentumok körével kapcsolatosan 2019. július 24-én és 25-én a Főpolgármesteri Hivatal 133/b. tárgyalójában 10.00 órától 12.00 óráig konzultáció kerül megrendezésre, melyen a pályázatok megfelelő benyújtásának érdekében javasoljuk a részvételt.
A Hivatal a Kormány által kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon közzéteszi a pályázat tárgyát és kiíróját, benyújtóját, az igényelt összeget, az érintettséget.
A kiíró a pályázatokat legkésőbb 2019. december 31-ig elbírálja, a pályázók írásban történő értesítéséről 2020. január 31-ig gondoskodik.
A Hivatal a pályázat elbírálását követően gondoskodik a pályázat eredményeinek, közérdekű adatainak közzétételéről.
A pályázat elszámolásakor a pályázat teljes összegével, a kapott támogatással és az önrésszel is el kell számolni. A Hivatal gondoskodik a benyújtott és elfogadott pályázati elszámolás közérdekű adatainak (lezárás összege, dátuma) közzétételéről.
A Hivatal törli a közzétett adatokat a támogatás igényléséhez való jog megnyílása naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével.
Kérjük, hogy a pályázati dosszié minden tájékoztató anyagát figyelmesen olvassa el, mielőtt részletes pályázatát megírná.
A pályázók az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 102/D. §-ában foglaltak alapján kifogást nyújthatnak be.

Hiánypótlás
Minden kötelezően csatolandó mellékletet csatoljon pályázatához. Hiánypótlásra csak az alábbi dokumentumok, dokumentumtípusok esetében kerülhet sor egy alkalommal:
- bankszámlakivonat;
- adóigazolás;
- engedélyek, határozatok;
- máshol pályázott és külső források igazolása,
- amennyiben a pályázati adatlap szerint a pályázó szervezet képviselője és kapcsolattartója különböző személyek és a kapcsolattartó által kitöltött 13. sz. melléklet nem került csatolásra, úgy a kapcsolattartó által kitöltött 13. számú melléklet,
- amennyiben a köznevelési, vagy felsőoktatási intézmény pályázó esetén nem került csatolásra az általa kitöltött 10. sz. melléklet,
Amennyiben a pályázó a fentiekre tekintettel hiányosan, vagy hibásan nyújtja be pályázatát, a kiíró a pályázat benyújtási határidejét követő 10 munkanapon belül a pályázót - a pályázati adatlapon feltüntetett e-mail-címre elküldött elektronikus levélben - egyszeri alkalommal, kézbesítési visszaigazolást kérve hiánypótlásra szólítja fel.
A hiányzó dokumentum(ok) benyújtására kizárólag személyesen vagy postai úton van lehetőség a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.), hétfőn és szerdán 8:00-18:00-ig, kedden és csütörtökön 8:00-16:30-ig, pénteken 8:00-14:00 óráig a hiánypótlásra való felszólítást követő 15 napon belül (a postai benyújtásra a 2. pontban részletezett beérkezési szabályok irányadók).

3. A pályázatok elbírálásának szempontjai
Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek:
- minél kisebb költség mellett minél nagyobb új biológiai aktivitást eredményeznek, illetve minél hatékonyabb környezeti hatást eredményeznek, vagy
- a zöldfelületek létrehozása, illetve megújítása során minél kisebb költség mellett többszintes, őshonos növényállomány telepítését valósítják meg minél nagyobb önkéntes aktivitással, vagy
minél kisebb költség mellett minél több fővárosi helyszínen történő szakszerű komposztálást eredményeznek, vagy
- a fővárosi helyi védett természeti területeket érintő programok, akciók esetén minél magasabb szakmai színvonalú munkát és minél szélesebb körű szemléletformálást, illetve minél nagyobb önkéntes aktivitás elérését eredményezik.
A pályázat elbírálása során további előnyt jelent, ha a pályázat tartalma minél inkább megfelel a pályázati felhívásban részletezett fő-, vagy altémaköröknek.

Kitöltési Útmutató 2019.docxKv Alap tám szerz minta 2019.docxKv_Alap_felhívás_2019.docxKv_Alap_kiiras_2019.docxIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum