Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Népi építészeti emlékek helyreállítása
Kiíró:
Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Határidő:
10/09/2017
Érvényes:
10/09/2017
Tárgymutató:
népi építészeti emlékek helyreállítása
Pályázhat:
Miniszterelnökség által vezetett közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő, vagy helyi védelem alatt álló népi építészeti emlékek természetes és jogi személy tulajdonosai, vagyonkezelői, használói, kivéve:
a) a központi költségvetési szervek.
b) azok, akik nem minősülnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 50.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti átlátható szervezetnek,
c) azok, akik az Áht. 48/B. § (1) bekezdés alapján összeférhetetlennek minősülnek,
d) azok, akik az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés b) pontja értelmében jogerősen elrendelt végelszámolás vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás, vagy a megszüntetésére irányuló egyéb eljárás van folyamatban,
e) azok, akik nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az Ávr. 82. § (1) bekezdése értelmében
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

FELHÍVÁS
TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGRE NÉPI ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEK HELYREÁLLÍTÁSÁHOZ

A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról szóló 1601/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban - veszélyeztetett népi építészeti örökségünk, a népi műemlékek, a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében - a Népi Építészeti Program megvalósítása keretében a Miniszterelnökség megbízásából a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. §-a szerinti lebonyolító szerv (a továbbiakban: Lebonyolító) támogatási lehetőségre történő felhívást [a továbbiakban: Felhívás] tesz közzé "Népi építészeti emlékek helyreállítása" tárgyban, melynek keretében támogatási igény [a továbbiakban: kérelem] nyújtható be az alábbiak szerint:

I. A Felhívás célja:
Forrás biztosítása a népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő, védelem alatt álló (nyilvántartott műemléki érték, helyi védelem) vidéki épített örökség elemeinek
- veszélyelhárításához,
- állagmegóvásához, valamint
- részleges vagy teljes helyreállításához.
Népi építészeti emlék: a parasztság életformájából adódó, annak megfelelő és azt szolgáló, a népi közösség hagyományos építőkészségének megfelelő (saját maga vagy közösségben - kalákában -, esetleg falusi kismesterek közreműködésével emelt) alkotások, melyek esztétikája - az anyag, a szerkezet, a forma és a díszítmény összhangja - elsősorban a népi életmód és életforma velejárója.

II. A megítélt támogatás terhére elszámolható költségek (továbbiakban: elszámolható költségek):
- anyagköltség
- építőipari kivitelezési költségek,
- restaurálási költségek,
- műszaki ellenőr díjazása,
- tervezői művezetés,
- tervezési költségek,
- jogi, közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás költsége,
- egyéb szakértő költsége,
- eljárási díjak, illetékek.
A költségek elszámolhatóságához szükséges azokat alátámasztani a megfelelő okiratokkal, így pl.: a szerződésekkel, szállítói számlákkal, teljesítésigazolásokkal, szállítólevelekkel, hatósági határozatokkal és egyéb dokumentumokkal. A támogatások felhasználására az Áht. VI. fejezetében, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltakat kell alkalmazni.

III. A támogatás igénybevételére jogosultak köre:
A Felhívás keretében kérelmet nyújthatnak be [a továbbiakban: Kérelmező] a Miniszterelnökség által vezetett közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő, vagy helyi védelem alatt álló népi építészeti emlékek természetes és jogi személy tulajdonosai, vagyonkezelői, használói, kivéve:
a) a központi költségvetési szervek.
b) azok, akik nem minősülnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 50.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti átlátható szervezetnek,
c) azok, akik az Áht. 48/B. § (1) bekezdés alapján összeférhetetlennek minősülnek,
d) azok, akik az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés b) pontja értelmében jogerősen elrendelt végelszámolás vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás, vagy a megszüntetésére irányuló egyéb eljárás van folyamatban,
e) azok, akik nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az Ávr. 82. § (1) bekezdése értelmében.
A természetes személyek esetén a kérelem benyújtásának feltétele: cselekvőképesség, köztartozásmentesség.
Egy épületre, építményre csak egy kérelem nyújtható be.

IV. A támogatás forrása:
A XI. Miniszterelnökség fejezet 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 1. Célelőirányzatok alcím 86. Népi Építészeti Program jogcímcsoport (ÁHT-T: 360562).

V. Rendelkezésre álló keretösszeg: 300 000 000 Ft

VI. Az elnyerhető támogatás mértékének alsó határa 2 000 000 Ft, az elnyerhető támogatás mértékének felső határa 20 000 000 Ft, de legfeljebb a felmerült költségek 50%-a.

VII. A támogatási intenzitás mértéke: 50%

VIII. A támogatott tevékenység megvalósításának időtartama: 2017. január 1.-2018. május 31.

IX. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Finanszírozás módja: a támogatás folyósítása a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában, egy összegben történik.

X. A szükséges saját forrás mértéke:
A kérelem benyújtásához szükséges saját forrás rendelkezésre állása. Saját forrásként a felmerült költségek fedezetének 50%-át kell igazolni. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás.

XI. A Felhívásra benyújtandó kérelem tartalmi és formai követelményei:
A kérelmet az 1. számú mellékletben lévő adatlap, valamint a 2. számú mellékletben lévő pénzügyi terv kitöltésével lehet benyújtani, az alábbi dokumentumok egyidejű csatolása mellett:
1. szakmai program (az érintett objektum építéstörténeti leírása, műemléki értékének bemutatása, állapotleírás, tervezett beavatkozások, feladatok, beszerzések, azok tervezett hatásai, összefüggései a kiírásban megjelölt pályázati céllal, a lebonyolítás részletezése - legfeljebb 5 A/4-es oldalon),
2. fotódokumentáció a jelen állapotról, valamint a beavatkozás szükségességének alátámasztásáról (minimum 5, maximum 20 db - a készítés dátumát is megjelenítő fotó,
3. amennyiben a beruházással érintett ingatlan nem, vagy nem kizárólag a Kérelmező tulajdonában áll, a tulajdonos(ok) támogatni kért tevékenység megvalósításához történő írásos hozzájárulása,
4. a kérelem benyújtásakor - a fizikai megvalósításhoz igényelt támogatási kérelmeknél, továbbá egyéb kivitelezési feladatok esetében - a hatályos jogszabályok szerint szükséges hatósági/építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentáció,
5. a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályok szerint, a támogatott tevékenység
megvalósításához, illetőleg - amennyiben valamely hatósági engedély a támogatott tevékenység egyes elemeinek megvalósítását követően szerezhető be - a támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági engedély(ek), valamint azok jogerőre emelkedéséről szóló határozat (ha a kérelem benyújtásakor a jogerőre emelkedésre álló határozat még nem áll rendelkezésre, akkor azt legkésőbb a szerződés megkötéséig pótolni kell - azonban a még nem jogerős engedélyt ebben az esetben is csatolni kell!),
6. részletes költségvetés, amely tartalmazza a támogatandó tevékenység összes költségét (építési tevékenység esetén munkanemenkénti tételes költségvetés szükséges; restaurálás esetén tételes árajánlat). A részletes költségterv mellett el kell készíteni a 2. sz. melléklet szerinti pénzügyi tervet is,
7. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés).
8. saját forrás meglétét igazoló 30 napnál nem régebbi bankszámlakivonat, vagy banki igazolás, vagy a kedvezményezett nevére a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott igazolás a bankbetét összegéről, és annak meglétéről, értékpapír számlakivonat vagy banki igazolás, vagy megkötött hitel/kölcsönszerződés,
Amennyiben a Kérelmező a saját forrás rendelkezésre állását több számlakivonattal, banki igazolással kívánja igazolni, a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia,
9. a Kérelmező nyilatkozata arról, hogy a saját forrás a támogatott tevékenység megvalósításának teljes időtartama alatt rendelkezésre áll és biztosítja a támogatás céljának megvalósítását,
10. természetes személy Kérelmező esetén benyújtandó további dokumentumok az alábbiak:
- 10.1. a jelen Felhívás 3. számú melléklete ["NYILATKOZATOK támogatási döntéshez természetes személy kérelme esetén" című dokumentum] a Kérelmező által aláírva.
- 10.2. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított igazolás Kérelmező köztartozásmentességéről,
11. szervezet kérelme esetén benyújtandó további dokumentumok a jelen Felhívás 4. és 5. számú melléklete a Kérelmező cégszerű aláírásával ellátva.
A Lebonyolító a benyújtott kérelemben foglaltak ellenőrzése érdekében az elbírálás során az ingatlan helyszíni megtekintését kezdeményezheti.

XII. A kérelem benyújtására vonatkozó információk:
A kérelmet a szakmai program, a jelen Felhívás 1. számú mellékletének (Adatlap), valamint 2. számú mellékletének (Pénzügyi terv) kitöltésével, továbbá a "XI. A Felhívásra benyújtandó kérelem tartalmi és formai követelményei" cím alatt felsorolt egyéb dokumentumok csatolásával 2017. október 09-ig postai úton lehet benyújtani az alábbi címen:
"Népi Építészeti Program Felhívás"
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1507 Budapest, Pf. 2.
A kérelem benyújtása nem díjköteles.
A kérelmet papír alapon, kizárólag postai úton 2 példányban kell benyújtani.

XIII. A kérelem befogadása, illetve a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása:
A kérelem befogadásáról a Lebonyolító legfeljebb annak benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a Kérelmező rendelkezésére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a kérelmet.
A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását vonja maga után, ha:
- a kérelem nem a benyújtásra meghatározott határidőben került benyújtásra,
- a Kérelmező nem tartozik a IV. pontban rögzített, a támogatás igénybevételére jogosultak körébe,
- a kérelem hibásan vagy hiányosan került benyújtásra (hiánypótlásra nincs lehetőség),
- az igényelt támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető mértéket, a támogatási arány meghaladja a kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást.
- a Kérelmező nem csatolja a jelen Felhívás XI/9-11. pontjaiban előírt nyilatkozatokat, igazolásokat.

XIV. A Felhívásra benyújtott kérelmek elbírálásának főbb szempontjai, határideje, a döntésről történő értesítés módja és határideje:
Az elbírálás főbb szempontjai:
- a jelen Felhívás céljához való kapcsolódás,
- a műemlék értéke és veszélyeztetettsége,
- a program megvalósításának realitása,
- a költségvetés megalapozottsága,
- a kérelem szakmai kidolgozottsága, megalapozottsága, igényessége,
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter egyetértésének figyelembe vételével a Lebonyolító legkésőbb 2017. november 22-ig a döntésről kiküldi az értesítéseke a támogatásban részesülő Kérelmezők részére, a szerződés tervezetének egyidejű megküldésével, melyet a Kérelmezőnek legkésőbb 2017. december 08-i beérkezéssel, aláírva vissza kell juttatnia a Lebonyolító részére.

XV. A támogatási döntés elleni kifogás benyújtására vonatkozó rendelkezések:
A jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás nem pályázati úton biztosított költségvetési támogatás, a benyújtott kérelmek egyedi támogatási igényeknek minősülnek. Erre tekintettel és figyelembe véve az Ávr. 102/D. § (1) bekezdésében foglaltakat, a támogatási döntéssel szemben kifogás nem nyújtható be.

XVI. További felvilágosítás a Felhívással kapcsolatban igényelhető
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3. épület
e-mail: nepiepiteszetiprogram@lechnerkozpont.hu

XVII. A Lebonyolító által indokoltnak tartott egyéb információk
A Lebonyolító a támogatásban részesülő Kérelmezővel - az Ávr., valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletben meghatározott,
- a szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatok és dokumentumok benyújtását követően köti meg a támogatási szerződést.
Tájékoztatjuk a Kérelmezőket, hogy
a) a megkötésre kerülő támogatási szerződésben - az Ávr. 102. § (1) bekezdésének megfelelően
- a Kérelmező kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással létrehozott vagyont 10 évig csak a Lebonyolító előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegenítheti el, adhatja bérbe vagy más használatába, illetve terhelheti meg, továbbá, hogy a támogatással megvalósított veszélyelhárítási, állagvédelmi tevékenység eredményét 10 évig fenntartja, és a további veszélyhelyzet kialakulását megelőzi;
b) amennyiben a Kérelmező helyi önkormányzat, helyi önkormányzati társulás, civil szervezet vagy egyházi jogi személy, a támogatásból megvalósított építésengedély-köteles építési beruházások esetén köteles adatot szolgáltatni a Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszer (a továbbiakban: KÁBER) részére, továbbá hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését és a beruházás megvalósítását jogszabályban meghatározottak szerint ellenőrizzék és köteles a KÁBER vonatkozásában kapcsolattartó személyt kijelölni.

XVIII. A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek
A támogatói döntés meghozatalát, illetve a döntési lista rendelkezésre állását követően a Lebonyolító a támogatásban részesülő Kérelmező részére megküldi a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat (szerződéskötési csomag)/ a támogatási szerződés tervezetét. Az értesítés tartalmazza a támogatási szerződés megkötésének tervezett határidejét is.
Kérelmező a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőket bevonhat, köteles azonban a közbeszerzési szabályok előírásait betartani. Amennyiben jogszabály közbeszerzési eljárás lefolytatását nem írja elő, a Kérelmező abban az esetben is köteles a közreműködőket (vállalkozókat) olyan egyéb transzparens, diszkriminációmentes eljárás során kiválasztani, amely lehetővé teszi a legkedvezőbb áron nyújtott szolgáltatás elfogadását. A támogatás szabályszerű felhasználása érdekében Kérelmező közbeszerzési eljárást és más beszerzési eljárást úgy köteles lefolytatni, hogy az a támogatás ésszerű és hatékony felhasználását biztosítsa.
A kérelmező a felhasznált saját forrás felhasználását igazoló dokumentumokat is köteles bemutatni az elszámolás részeként.

XIX. A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatás
A Miniszterelnökség, a Lebonyolító, illetve a jogszabály által az ellenőrzésükre feljogosított szervek (különösen az ÁSZ, KEHI) jogosultak a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése céljából a projekt megvalósításának folyamatba épített, illetve utólagos ellenőrzésére. A Kérelmező az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve a projekt zárását követően köteles biztosítani, hogy a támogatási dokumentáció teljes anyaga a kérelemben a dokumentumok őrzésére kijelölt helyen rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lebonyolítót. E kötelezettség megszegése esetén a Lebonyolító jogosult - a kötelezettség fennállásának időtartama alatt - a támogatás jogosulatlan igénybe vételére vonatkozó szankciók alkalmazására. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor.
A Lebonyolító az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel ellenőrzése céljából, a Kérelmező nyilatkozata alapján a költségvetési támogatás folyósításától számított öt évig, vagy - ha az későbbi - a költségvetési támogatás visszakövetelésére vonatkozó igény elévüléséig kezeli Kérelmezőnek az Áht. 55. §-a szerinti adatait, továbbá a Miniszterelnökség a költségvetési támogatás folyósításától számított öt évig a honlapján közzé teheti a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kérelmezőre vonatkozóan az Áht. 56. §-a szerinti adatokat.

XX. A jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás megítélése az európai uniós versenyjogi szabályok szempontjából
A Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI) - amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet - a jelen Felhívás tervezetét megvizsgálta.
A TVI állásfoglalása szerint, jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás - az Európai Unió működéséről szóló szerződés [EUMSZ] 107. cikkének (1) bekezdése értelmében - nem minősül állami támogatásnak, mivel a támogatásban részesített tevékenység kizárólag helyi hatással bír, és ezáltal nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.
http://lechnerkozpont.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum