Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Arany János Tehetséggondozó Program
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
12/11/2020
Érvényes:
12/11/2020
Tárgymutató:
tehetséggondozás
Pályázhat:
minden olyan tanuló, aki tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Arany János Tehetséggondozó Program

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása
8. évfolyamos tanulók számára
az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a 2020/2021. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok számára az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
bb) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,
bc) a család- és gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti, az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített javaslat alapján rászorult, azzal, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie,
bd) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtása időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
be) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen található,
bf) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.

A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során.

A program célja:
Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

Az általános iskola által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el.
A tanulók
- a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2021. január 22-én, illetve pótló válogatási eljárás során 2021. január 29-én) - egy nem szaktárgyi jellegű - felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.
- A tanulóknak e mellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, amely intézménybe az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kérik a felvételüket. A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelv és egy matematika feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg: 2021. január 23. 10.00 óra (pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2021. január 28. 14.00 óra).

A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak teljesítése és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A Programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) elsősorban angol nyelvből, a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt.
A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek. A programról további információk érhetők el a http://www.ajtp.hu honlapon.

Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már részt vevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (http://www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Államtitkárság).

A pályázatnak tartalmaznia kell
a. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (1. sz. melléklet),
b. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (2. sz. melléklet),
c. a tanuló személyi adatlapját (3. sz. melléklet),
d. az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését - 2 példányban,
e. a tanuló kézzel írott önéletrajzát - 2 példányban,
f. azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (4. sz. melléklet),
g. a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a hátrányos helyzet megállapításáról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről),
h. vagy az illetékes gyermekjóléti szolgálat - az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (5. számú melléklet).
(Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar az Arany János Tehetséggondozó Programban részt venni.)

A programban részt vevő intézmények/intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.

A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára 2020. december 4-éig. A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2020. november 16-ától lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (http://www.oktatas.hu).
A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kéri a felvételét.

A pályázatot legkésőbb 2020. december 11-éig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni az első helyen kiválasztott középiskola címére.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: "Arany János Tehetséggondozó Program".
A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli.

A pályázat eredményéről 2021. február 10-éig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.

A pályázat eredményéről történt értesítés után 2021. február 19-éig a felvételi eljárás keretében a programba jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a középiskolákba kell elküldeni. (A 2021. február 10-éig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is - más tanuló visszalépése esetén - bekerülhetnek az Arany János Tehetséggondozó Programba.)

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt vevő intézmények programfelelőseitől vagy az EMMI Köznevelés-igazgatási Főosztályán Spohn Beáta referenstől (beata.spohn@emmi.gov.hu).

A program leírása letölthető:
Arany János Tehetséggondozó Program kerettanterve
A kollégiumi nevelés országos alapprogramja - Az Arany János Tehetséggondozó Program tevékenység- és foglalkozásrendszere

A program keretében az alábbi köznevelési intézményekbe kérhetik a tanulók felvételüket:
Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium
Programfelelős: Pénzes Attila
OM azonosító: 032284
2660 Balassagyarmat,
Deák Ferenc utca 17.
Tel.: +36 35 300-011
http://www.balassi-bgy.sulinet.hu
Partnerintézmény:
Madách Imre Kollégium

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Programfelelős: Gűth Tamás
OM azonosító: 036378
7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4.
Tel.: +36 74 451-719
http://www.pseg.hu

Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium
Programfelelős: Antal Andrea
OM azonosító: 031598
3300 Eger, Ifjúság út 2.
Tel.: +36 36 324-808
http://www.szilagyi-eger.hu

Eötvös József Gimnázium és Kollégium
Programfelelős: Hévizi Márta
OM azonosító: 201173
2890 Tata, Tanoda tér 5.
Tel.: +36 34 587-568
http://www.eotvos-tata.sulinet.hu

Földes Ferenc Gimnázium
Programfelelős: Kovács Attiláné
OM azonosító: 029379
3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 5.
Tel.: +36 46 508-459
http://www.ffg.hu
Partnerintézmény:
Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium Teleki Tehetséggondozó Kollégium Tagintézménye

Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium
Programfelelős: Bancsó Andrea
OM azonosító: 036725
9730 Kőszeg, Hunyadi János utca 10.
Tel.: +36 94 360-131
http://www.jurisich-koszeg.sulinet.hu

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium
Programfelelős: Tóthné Berzsán Gabriella
OM azonosító: 034141
7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zsilinszky utca 17.
Tel.: +36 82 512-128
http://www.tancsics.hu
Partnerintézmény:
Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium

Kecskeméti Katona József Gimnázium
Programfelelős: Buday Rezső
OM azonosító: 027944
6000 Kecskemét, Dózsa György út 3.
Tel.: +36 76 481-583
http://www.kjg.hu
Partnerintézmény:
Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium
Programfelelős: Csörszné Tar Enikő
OM azonosító: 033648
4600 Kisvárda, Iskola tér 2.
Tel.: +36 45 410-045
http://www.besi.hu

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Programfelelős: Székely Mária
OM azonosító: 028375
5650 Mezőberény, Petőfi Sándor út 13-15.
Tel.: +36 66 515-578
http://www.psgsuli.hu

Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium
Programfelelős: Dr. Löveiné Hadnagy Katalin
OM azonosító: 031603
3300 Eger, Rákóczi út 48.
Tel.: +36 36 536-070, +36 36 325-311
http://www.nejanet.hu

Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
Programfelelős: Nagy Andrea
OM azonosító: 033652
4400 Nyíregyháza,
Széchenyi utca 29-37.
Tel.: +36 42 500-567
http://www.zrinyinyh.hu

Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
Programfelelős: Béresné Tímár Andrea
OM azonosító: 027397
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Tel.: +36 72 518-460
http://www.leoweypecs.hu
Partnerintézmény:
Pécsi Kodály Zoltán Kollégium

Révai Miklós Gimnázium és Kollégium
Programfelelős: Kovács Csaba
OM azonosító: 030695
9021 Győr, Jókai Mór út 21.
Tel.: +36 96 526-044
http://www.revai.hu

Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
Programfelelős: Dusicza Erika
OM azonosító: 029280
3950 Sárospatak, Arany János utca 3-7.
Tel.: +36 47 312-140
http://www.avgsp.hu

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
Programfelelős: Plugor Magor
OM azonosító: 029743
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
Tel.: +36 62 548-936
http://www.radnoti-szeged.sulinet.hu
Partnerintézmény:
Szegedi Városi Kollégium

Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola
Programfelelős: Gajda Péter
OM azonosító: 030192
8000 Székesfehérvár, Budai út 7.
Tel.: +36 22 506-162
http://www.telekiblanka.hu
Partnerintézmény:
Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium

Tóth Árpád Gimnázium
Programfelelős: Barta Erzsébet
OM azonosító: 031199
4024 Debrecen, Szombathi István utca 12.
Tel.: +36 52 411-225
http://www.totharpadgimnazium.hu
Partnerintézmény:
Gulyás Pál Kollégium

Türr István Gimnázium és Kollégium
Programfelelős: Grőber Attila
OM azonosító: 037185
8500 Pápa, Fő utca 10.
Tel.: +36 89 324-394
http://www.turrgimnazium.hu

Varga Katalin Gimnázium
Programfelelős: dr. Kissné Nagy Éva
OM azonosító: 035990
5000 Szolnok, Szabadság tér 6.
Tel.: +36 56 512-240
http://www.varga-szolnok.sulinet.hu
Partnerintézmény:
Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium
Programfelelős: Kiss Zsolt
OM azonosító: 037632
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi utca 30.
Tel.: +36 92 313-490
http://www.zmgzeg.sulinet.hu
Partnerintézmény:
Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium

Arany János Tehetséggondozó Program - tanulói pályázatok.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum