Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás / KEHOP-2.1.7
Kiíró:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Határidő:
09/16/2019
Érvényes:
09/16/2019
Tárgymutató:
víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás / KEHOP-2.1.7
Pályázhat:
321 Helyi önkormányzat
327 Helyi önkormányzatok társulása
381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
514 Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet
517 Egyéb szövetség
529 Egyéb egyesület
561 Közalapítvány
562 Közalapítvány önálló intézménye
563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
569 Egyéb alapítvány
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


FELHÍVÁS
A Felhívás címe:
"A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás"

A Felhívás kódszáma: KEHOP-2.1.7.
Magyarország Kormányának felhívása a Magyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközmű-szolgáltatói működési engedéllyel rendelkező szolgáltatók, a víziközmű-szolgáltatás területén tevékenykedő, víziközmű-szolgáltatói tagszervezetekkel rendelkező érdekképviseleti szervezetek, önkormányzatok, felsőoktatási intézmények és civil szervezetek részére a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálási projektek megvalósítása érdekében.
- A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy biztosítja az EU-s és hazai határértékeknek megfelelő minőségű közüzemi ivóvíz-szolgáltatás országos megvalósítását, visszaszorítja az ivóvíz-minőségi problémákat, továbbá ösztönzi a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos, ezen belül a szennyezés megelőzésre és ivóvíz megtakarításra összpontosító szemléletformálási akciók elterjesztését. A cél elérését a Kormány víziközmű-szolgáltatói működési engedéllyel rendelkező szolgáltatók (a továbbiakban: víziközmű-szolgáltatók), a víziközmű-szolgáltatás területén tevékenykedő, víziközmű-szolgáltatói tagszervezetekkel rendelkező érdekképviseleti szervezetek (a továbbiakban: érdekképviseleti szervezetek), önkormányzatok, felsőoktatási intézmények és civil szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt víziközmű-szolgáltató kedvezményezett esetén 5 millió forint-150 millió forint, érdekképviseleti szervezet kedvezményezett esetén 5 millió forint-25 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a lakosság szemléletformálásához, ezáltal a KEHOP- 2. prioritás céljának eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Magyarország minden települése rendelkezik közüzemi ivóvízellátással, a kiépített ivóvízhálózat hossza országosan 92,45 ezer km, az ivóvíz-ellátottság mintegy 98%-os (Forrás: Századvég: A hazai viziközmű- szolgáltatás aktuális helyzete, 2018. július.). Az ivóvízminőség-javító beruházások egy része a 2007-2013 közötti időszakban már lezajlott. Az ivóvíz-minőségi, valamint a víztakarékossági követelmények teljesítése érdekében a víziközmű rendszerek hatékonyságának növelésére van szükség az ivóvíz-szolgáltatási szektorban. Ennek megfelelően a 2014-2020-as támogatási ciklus keretében tervezett fejlesztések megvalósítása még folyamatban van, hasonló módon a szennyvízelvezetést és -kezelést célzó projektekhez.
A víziközművek üzemeltetése komplex szakmai feladat, magas szintű műszaki-, gazdasági-, gazdálkodási- és jogszabályi kritériumrendszernek való megfelelőséget követel meg úgy, hogy a tulajdonos Magyar Állam, vagy települési önkormányzat a kötelező, törvényben foglalt zavartalan közműellátási feladatait is teljesítse.
Fentiekhez kapcsolódóan a hatékonyság növelése és a környezettudatosság széleskörű elterjedése érdekében szükséges a lakosság szemléletformálását célzó tevékenységek megvalósítása, ezen belül a következő fő üzenetek egyértelműsítése:
- a települési vízszolgáltatás kapcsán a közmű hálózat működtetése és a vezetékes ivóvíz fogyasztása az egyetlen fenntartható alternatíva;
- a szennyvíztisztítás nélkülözhetetlen a vizeink jó állapotának megőrzése, fenntarthatósága, a vízbázisok, illetve környezetünk védelme szempontjából; a víztakarékosság, a felelős vízhasználat tudatosítása, ösztönzése fontos a lakosság körében.
A támogatási cél a KEHOP 2. prioritási tengely "Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés" fejlesztéseihez, ezen belül az 1. intézkedés "Ivóvízminőség-javítás, ivóvíz kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra történő áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával" című, valamint a 2. intézkedés "Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos fejlesztések" beavatkozás-csoporthoz kapcsolódik.
A felhívás hozzájárul a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényi szabályozásnak, valamint a vízbázis védelmi és az ivóvízminőség-javító programok végrehajtásának népszerűsítéséhez, ezen felül az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelvvel (Ivóvíz Irányelv), a korszerűsítési folyamatokkal és az ún. Vízbiztonsági Terv (Water Safety Plan) rendszer bevezetésével összhangban a vízbiztonsági és víztakarékossági szemlélet elterjesztéséhez, ezáltal a hazai és EU 2020 célok megvalósításához.
Az ivóvízminőség-javító, valamint szennyvízelvezetést és -kezelést célzó feladatok sikeres megvalósításához elengedhetetlen a lakosság tájékoztatása, szemléletformálása. Mindez célzott, az adott térség ivóvíz minőségét és a szükséges ivóvízminőség-javítási koncepciót bemutató, továbbá a takarékos és környezettudatos ivóvíz felhasználás lehetőségeit előtérbe helyező szemléletformálási akciók, és a témát közérthetően és szemléletesen ismertető lakossági tájékoztató anyagok, szemléletformálási kampány megvalósításával segíthető elő. Az infrastrukturális fejlesztéseket ki kell egészíteni a vizek jobb minőségét biztosító szemléletformáló programokkal is, melyek a lakossági eredetű (lakókörnyezetben keletkező vagy azon kívüli) szennyezések megelőzését, illetve környezetterhelések csökkentését szolgálják.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint.
Jelen felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatási kérelmek várható száma: kb. 20 db.
1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság C(2015) 948 számú határozatával döntött a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) elfogadásáról. A KEHOP 2. prioritási tengelye a települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztését célozza. Annak 1. célkitűzése az "Ivóvízminőség-javítás, ivóvíz kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra történő áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával", 2. célkitűzése "Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos fejlesztések" című beavatkozás csoportokhoz kapcsolódik.
Jelen felhívást a KEHOP keretében az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Programok Irányító Hatósága (ITM KEHOP IH) hirdeti meg a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken 8:30-14:00 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az 1.1. pontban megfogalmazott célkitűzések megvalósítása és üzenetek célcsoportok részére történő átadása érdekében a 3.1.1.1. és 3.1.1.2 pontban részletezett tevékenységek támogathatóak önállóan.
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Érdekképviseleti szervezet által benyújtott támogatási kérelem esetén a szemléletformálási tevékenység keretében kötelezően megvalósítandó
- a lakosság tudásszintjének felmérésére, továbbá a víziközmű-szolgáltatást igénybevevők ismeretanyagának fejlesztésére és a víziközmű-szolgáltatás jelentőségének hangsúlyozására irányuló, valamint a szemléletformálási tevékenység eredményeként a célcsoportok tudásszintjének előrehaladását mérő program kidolgozása.
A tevékenység keretében a lakosság:
- víziközmű-szolgáltatással,
- a természeti erőforrások - ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet - tudatos, fenntartható és takarékos használatával, védelmével,
- a vízbázisvédelem szükségességével, módjával,
- a víziközmű rekonstrukciós feladatok jelentőségével,
- a szennyvíztisztítással összefüggésben a szennyezés megelőzés lehetőségével,
- a csatornahasználati kultúra ismeretével
kapcsolatos felmérések, ismeretanyag fejlesztések, és képzéseket, információ átadást követően tudásszint előrehaladását mérő program kidolgozása támogatható.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet önállóan vagy konzorciumvezetőként kizárólag a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásáról, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet szerinti alábbi GFO besorolású szervezetek:
- víziközmű-szolgáltatói működési engedéllyel rendelkező szolgáltatók,
GFO 113
GFO 114
- a víziközmű-szolgáltatás területén tevékenykedő, víziközmű-szolgáltatói tagszervezetekkel rendelkező érdekképviseleti szervezetek
GFO 517
GFO 529
nyújthatnak be.
A támogatási kérelem benyújtására több víziközmű-szolgáltató, vagy víziközmű-szolgáltató(k) és érdekképviseleti szervezet(ek) által létrehozott konzorciumi formában is van lehetőség.
További konzorciumi partnerek az alábbi szervezetek lehetnek:
a) Települési önkormányzatok
b) Civil szervezetek
c) Felsőoktatási intézmények
A fenti a), b) és c) pontoknak megfelelően konzorciumi partnerként jogosult szervezetek KSH szerinti gazdálkodási forma kódjai3 a következők lehetnek:
312 Központi költségvetési szerv
321 Helyi önkormányzat
327 Helyi önkormányzatok társulása
381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
514 Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet
517 Egyéb szövetség
529 Egyéb egyesület
561 Közalapítvány
562 Közalapítvány önálló intézménye
563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
569 Egyéb alapítvány
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelem benyújtására jogosult (egy projektben vehet részt), kivéve az érdekképviseleti szervezeteket. Érdekképviseleti szervezet önállóan egy támogatási kérelem benyújtására jogosult, de konzorciumi partnerként korlátozás nélkül csatlakozhat víziközmű-szolgáltatói működési engedéllyel rendelkező szolgáltatókhoz. Egy konzorciumnak legfeljebb 5 tagja lehet. Együttműködési megállapodással a projektek végrehajtásába bevont civil szervezetek, intézmények száma nem korlátozott. Együttműködő partnerként javasolt alap és/vagy középfokú közoktatási intézmények (azok fenntartói és/vagy üzemeltetői és/vagy tulajdonosai és/vagy önálló gazdálkodás esetén maguk az intézmények) bevonása.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája" c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2019. év június hó 17. naptól 2019. év szeptember hó 16. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással4 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1437 Budapest, Pf. 328.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a nyilatkozat papír alapú példánya tekintetében ha a határidő kezdőnapja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon kezdődik, illetve ha a határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon jár le.
https://www.palyazat.gov.hu/kehop-217-a-vzikzm-szolgltatssal-kapcsolatos-szemlletformls-1#

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum