Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Tisztítsuk meg az Országot!
Kiíró:
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
12/04/2020
Érvényes:
12/04/2020
Tárgymutató:
illegális hulladéklerakók felszámolása
Pályázhat:
Magyarországi lakóhellyel, székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkező:
1. cél esetén: civil szervezetek
2. cél esetén: gazdálkodó szervezetek
3. cél esetén: egyházi jogi személyek
4. cél esetén: 1-3. cél esetén felsorolt kedvezményezetti kör
5. cél esetén: bármely ingatlantulajdonos (természetes és nem természetes személy) - köztulajdonban álló ingatlanok esetében annak vagyonkezelője, kezelője, használója.
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Tisztítsuk meg az Országot!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a "Tisztítsuk meg az Országot!" Projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteme tárgyú pályázathoz

I. A pályázati kiírás általános ismertetése, feltételei
1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: IFKA vagy Támogató) útján az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (továbbiakban: Korm. határozat) céljainak megvalósítása érdekében nyilvános pályázati felhívást (a továbbiakban: Pályázati felhívás) tesz közzé civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek, egyházi jogi személyek és illegális hulladéklerakással érintett ingatlantulajdonosok számára.
A Pályázati felhívás célja, hogy a Kormány Klíma- és Természetvédelmi Akciótervében foglaltak alapján sor kerüljön az ország területén elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolására.
A Korm. határozat alapján a Pályázati felhívás nem terjed ki a Belügyminisztérium hatáskörébe tartozó pályázati konstrukciókra.

A pályázati konstrukció teljesítménycéljai:
A támogatásban részesülő kérelmek száma várhatóan: 1000 db.

A pályázati támogatás tárgya: Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a "Tisztítsuk meg az Országot!" Projekt 2020. évben megvalósítandó I. ütemének támogatása.

A támogatás célja:
1. cél: Civil szervezetek részére
Civil szervezetek pályázatot nyújthatnak be:
a) köztulajdonban álló, már megtisztított területek őrzésére;
b) a nagyobb területeken elszórtan fellelhető, nagygépi munkálatokat nem igénylő hulladéklerakatok felderítésére, és a hulladék összegyűjtésére.
2. cél: Gazdálkodó szervezetek részére
Gazdálkodó szervezetek pályázatot nyújthatnak be a köztulajdonban álló, de gazdálkodó szervezet által kezelt1 területek megtisztítására, amelyek esetében a megtisztításhoz közérdek fűződik (pl. kerékpárutak, egyéb utak).
A Korm. határozat 5.2. pontjával összhangban gazdasági társaságok a megtisztítandó területen illegálisan elhelyezett hulladék összegyűjtésére nem pályázhatnak, csak annak szállítására és deponálására.
3. cél: Egyházi jogi személyek részére
Egyházi jogi személyek pályázatot nyújthatnak be az egyházi jogi személy tulajdonában vagy kezelésében álló területeken található illegális hulladékok összegyűjtésére, az elszállításig történő őrzésére, elszállítására és kezelésére.
4. cél: Gazdálkodó szervezetek, egyházi jogi személyek, civil szervezetek részére:
A felsorolt kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek pályázatot nyújthatnak be rendkívüli helyzetek kezelésére, ha azt az illegális hulladéklerakat
- kirívó mennyisége;
- összetétele;
- sajátos elhelyezkedése vagy;
- más hasonló ok
indokolttá teszi. Az illegálisan elhelyezett hulladék összegyűjtése, - kivéve gazdasági társaságok esetén - az elszállításig történő őrzése, elszállítása és kezelése támogatható.
Az 1-4. célterület kapcsán gondoskodni kell a megtisztított terület megfigyeléséről és meg kell tenni minden szükséges intézkedést a jogellenes hulladéklerakás megelőzése és hatósági szankcionálásának elősegítése érdekében.
5. cél: Ingatlanvédelmi rendszerek támogatása magán- és köztulajdonban álló ingatlanok esetén
Az illegális hulladék lerakás megelőzésének támogatása érdekében bármely ingatlantulajdonos - köztulajdonban álló ingatlanok esetében annak vagyonkezelője, kezelője, használója - nyújthat be pályázatot ingatlanvédelmi rendszerek kialakítása céljából.
A Támogató az ingatlanvédelmi rendszerek esetében az alábbiakat támogatja:
- nem elektronikus sorompók kiépítése, beüzemelése az utak, behajtási lehetőségek lezárása érdekében;
- a tulajdonos által a terület őrzése érdekében kamera, vagy kamerarendszer kiépítése, telepítése.
Nagyfelbontású (Full HD) 360 fok látómezővel rendelkező (opcionális infravető) kamera beszerzésére, annak energiaellátásának kiépítésére, elhelyezésére szolgáló tartószerkezet kiépítésére csak abban az esetben nyújtható támogatás, ha meglévő és már működtetett rendszer bővítését szolgálja.
A pályázó a kialakításra kerülő vagyonvédelmi rendszert köteles - saját költségen - legalább 2022. december 31-ig üzemeltetni az ismételt illegális hulladéklerakat keletkezés megelőzése érdekében.

2. A pályázat forrása
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcímnek a 36. Illegális hulladéklerakás felszámolásának támogatása jogcímcsoport terhére az ITM által a Támogató részére biztosított forrás.
A pályázat keretösszege: 7 000 000 000 Ft, amely a meghatározott célok között az alábbiak szerint oszlik meg: (Az egyes célokhoz megállapított keretösszegek a benyújtott pályázatok számától, minőségétől, az igényelt támogatások összegétől függően változtathatóak.)
1. cél - 1 250 000 000 Ft
2. cél - 1 500 000 000 Ft
3. cél - 1 250 000 000 Ft
4. cél - 2 000 000 000 Ft
5. cél - 1 000 000 000 Ft

3. Támogatás igénybevételére jogosultak és támogatott tevékenységek köre
3.1 Pályázat benyújtására jogosultak köre
Kedvezményezettek köre:
Magyarországi lakóhellyel, székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkező:
1. cél esetén: civil szervezetek
Civil szervezetnek minősül az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezet.
2. cél esetén: gazdálkodó szervezetek
A gazdálkodó szervezetek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § 6. ponja szerint:
- a gazdasági társaság,
- az európai részvénytársaság,
- az egyesülés,
- az európai gazdasági egyesülés,
- az európai területi társulás,
- a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet,
- a vízgazdálkodási társulat,
- az erdőbirtokossági társulat,
- a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe,
- az állami vállalat,
- az egyéb állami gazdálkodó szerv,
- az egyes jogi személyek vállalata,
- a közös vállalat,
- a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivő iroda,
- az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár,
- az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett
- gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.
3. cél esetén: egyházi jogi személyek
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. § szerinti személyek (a bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház, továbbá azok belső egyházi jogi személye).
4. cél esetén: 1-3. cél esetén felsorolt kedvezményezetti kör
5. cél esetén: bármely ingatlantulajdonos (természetes és nem természetes személy) - köztulajdonban álló ingatlanok esetében annak vagyonkezelője, kezelője, használója.

3.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek;
b) a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti, 60 napot meghaladó köztartozása van;
c) a Kedvezményezett képviselője, vezető tisztségviselője vagy ezek nevében nyilatkozattételre jogosult személy, vagy mindezeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója érdekeltségi körébe tartozó vagy részesedési viszonyban álló társaság;
d) adósságrendezési, felszámolási, végelszámolási, csőd vagy megszüntető eljárás alatt áll;
e) nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel;
f) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
g) adott tárgyban korábban pályázatot nyújtott be, kivéve: 5. célterület.

4. A támogatás formája, mértéke és a finanszírozás módja
4.1 A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásnak minősül, amelynek rendelkezésre bocsátása
a) települési önkormányzat esetében egy részletben, 100% előlegként történik a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 10 munkanapon belül (előfinanszírozás);
b) egyéb pályázó esetében a feladatok megkezdéséhez szükséges mértékű előleg a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 10 munkanapon belül, a fennmaradó támogatási összeg a Támogatói Okiratban meghatározott beszámoló elfogadását követő 10 munkanapon belül (vegyes finanszírozás).

4.2 A támogatás intenzitása 100%, az alábbi korlátok figyelembevételével:
a) a támogatásnyújtás során egy érintett földrajzi terület csak egy támogatói körtől (Támogató vagy belügyminiszter) részesülhet támogatásban (Ld. Korm. határozat 8.1. pontja). A területek elhatárolása elsősorban a település szerint, vagy helyrajzi szám, azok hiányában GPS koordináták alapján történik.
b) A 2. és 3. cél esetén az igényelhető támogatás összege a szállítási és a deponálási költségek tekintetében legfeljebb bruttó 20 000 Ft/m3.
c) Az 5. célterület esetében
- a területre történő bejutást gátoló sorompó kihelyezésére sorompónként legfeljebb bruttó 500 000 Ft igényelhető, amely magában foglalja a sorompó teljes körű beépítését és beüzemelését is;
- alacsonyfelbontású kamera kihelyezése esetén amennyiben külön tartószerkezet kihelyezése nem szükséges legfeljebb bruttó 200 000 Ft igényelhető kameránként;
- nagyfelbontású (Full HD), 360 fok látómezővel rendelkező ipari kamera kihelyezése esetén amennyiben külön tartószerkezet kihelyezése nem szükséges legfeljebb bruttó 1 000 000 Ft igényelhető kameránként;
- nagyfelbontású (Full HD), 360 fok látómezővel rendelkező, infravetővel kiegészített kamera kihelyezése esetén amennyiben külön tartószerkezet kihelyezése nem szükséges legfeljebb bruttó 1 200 000 Ft igényelhető kameránként; nagyfelbontású (Full HD), 360 fok látómezővel rendelkező (opcionális infravető) kamera elhelyezésére szolgáló tartószerkezet kialakítása esetén legfeljebb bruttó 1 000 000 Ft igénylehető tartószerkezetenként, önállóan tartószerkezet nem igényelhető;
- nagyfelbontású (Full HD), 360 fok látómezővel rendelkező (opcionális infravető) kamera esetében amennyiben az energiaellátás nem biztosított, úgy energiaellátás kiépítésére van lehetőség legfeljebb bruttó 2 000 000 Ft összeghatárig.

II. Lebonyolítással kapcsolatos információk
1. A pályázatok benyújtásának ideje, módja, helye
1.1 A pályázat benyújtása
A pályázatok benyújtására 2020. november 9. 8:00 perctől 2020. december 4. 23:59 percig van lehetőség. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a pályázatbenyújtó felületen hirdetmény kerül
https://ifka.hu/hu/article/916
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum