Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A Fővárosi Nagycirkusz szubjektív cirkuszi fotósorozat
Kiíró:
Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.
Határidő:
12/10/2020
Érvényes:
12/10/2020
Tárgymutató:
fotósorozat készítése
Pályázhat:
minden 18. életévét betöltött fotóművész alkotó
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A Fővárosi Nagycirkusz szubjektív cirkuszi fotósorozat

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ fotópályázata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. fotópályázatot hirdet fotóművészek számára. A pályázat célja olyan fotográfusok kiválasztása, aki a megszokottól eltérő nézőpontból és változatos megközelítésekből tárja fel a közönség számára a Fővárosi Nagycirkusz manézsában látható produkciókat és a manézs mögötti cirkuszvilágot, beleértve a művésztelepen, valamint az artistaképző intézetben történő munkát.

Pályázati feltételek:
A pályázat kiírója és lebonyolítója a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1146 Budapest, Állatkert krt. 12/a, adószám: 20671675-2-43: továbbiakban: Kiíró)

A pályázók köre:
- Pályázhat minden 18. életévét betöltött fotóművész alkotó.
- Pályázni kizárólag új fotósorozat elkészítésére lehet: olyan minimum 10, maximum 20 darabos digitális fotósorozatra, amelyet a Fővárosi Nagycirkusz szabadon és sokoldalúan felhasználhat.
- A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ a nyertes pályázó új fotósorozatának elkészítéséhez a következő támogatást nyújtja: útiköltség térítés, szállás biztosítása két hétre apartmanban, étkezés biztosítása a cirkusz büféjében, szabad bejárás a cirkuszba, professzionális coaching lehetőséget Urbán Ádám Balogh Rudolf-díjas, rezidens fotóművész közreműködésével.
- A pályázatot a szakmai önéletrajzzal, a cirkuszi munkával kapcsolatos elképzelésekkel, és a portfólióval együtt elektronikus úton lehet benyújtani foto@circus.hu e-mailcímre.
- A pályázati fotósorozat elkészítésének időszaka: 2021. január 16-március 14 közé eső, bármelyik 2 hét.

A pályázat elektronikus benyújtásához szükséges, digitális fájlban beküldendő dokumentumok:
- Szakmai portfólió (fotók)
- Szakmai önéletrajz, rövid pályakép, szakmai előmenetel, a cirkuszban eltöltött, 2 hetes munkával kapcsolatos elképzelések.

A "Fővárosi Nagycirkusz szubjektív cirkuszi fotósorozat" fotópályázatra jelentkezés további technikai részletei, követelményei:
A fotópályázat benyújtása kizárólag elektronikus úton lehetséges a foto@circus.hu e-mail címre.
A portfóliót alkotó fotók felbontása: ~1500×1000 pixel, 300dpi.
A portfóliót alkotó fotók elnevezése: név_sorozat címe_fotó sorszáma.
A portfóliót alkotó fotók formátuma: jpg - kizárólag beküldött fotókat kérünk, linkeket és tömörített küldeményeket nem értékelünk.

A fotópályázat benyújtásának határideje: 2020. december 10.

A fotópályázat beérkezéséről és érvényességéről a pályázó e-mailben visszaigazolást kap.
A fotópályázat értékelésének és eredmény hirdetésének határideje: 2021. december15.
Pozitív elbírálás esetén a pályázó az új fotósorozat elkészítéséhez igénybe veheti a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ pályázati feltételekben részletezett és számára megítélt támogatását.

JOGI TUDNIVALÓK
Pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeket, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Saját szellemi termék
A Pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti és szavatolja, hogy a beadott pályázati munka, sem annak összessége, sem egyes elemei harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő károkért kizárólag pályázó köteles teljeskörűen helytállni. A pályázó kizárólag saját, eredeti és egyéni jellegű szellemi alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ezen körülmény a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, továbbá a Kiíróval szemben harmadik személy által - szerzői jogsértés vagy egyéb jogcímen - esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.

Szerzői és felhasználói jogok
Pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a díjazott pályaművekben szereplő szellemi alkotások vonatkozásában a Kiíró teljes körű, területi és időbeli korlátozás nélküli, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő - beleértve az átdolgozás jogát is - felhasználási jogot szerez. A Kiíró a felhasználási joga alapján, a szerző személyhez fűződő jogainak tiszteletben tartása mellett nem kizárólagosan jogosult különösen a műveket átdolgozni, vagy átdolgoztatni, tetszőleges példányban többszörözni (amely magában foglalja a mű rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését), bármilyen módon a nyilvánossághoz közvetíteni, kereskedelmi célból felhasználni, bármilyen árujegyzékkel, mint kizárólagos védjegyjogosult védjegy-lajstromozási eljárást kezdeményezni, valamint további felhasználásra harmadik személynek átadni további díjfizetési kötelezettség nélkül. A Pályázó a pályaműveket jogosult saját portfóliójában megjelentetni, azokat szabadon felhasználni, megjelölve, hogy a fotók a Fővárosi Nagycirkuszban készültek. A saját felhasználás során a fotók nem kerülhetnek olyan kontextusba, amely a Fővárosi Nagycirkusz vagy a kiíró érdekét, jó hírét sérti.

Adatkezelés, adatvédelem
A Pályázó a pályaműve benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kiíró, mint adatkezelő a pályázat során megadott adatait a jelen pályázati kiírásban, illetőleg a Kiíró Adatkezelési és
Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint a hatályos jogszabályi környezetnek, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének ("GDPR- rendelet"), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek ("Infotv.") rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre:
A Pályázó által megadott személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, lakcím, telefonszám, e-mail cím.
A Pályázók által rendelkezésre bocsátott adatokat a Pályázatok lebonyolítása, ennek során a részvételi jogosultság ellenőrzése, a kiértékelés lefolytatása, nyertes megállapítása, a nyertes(ek) kihirdetése és értesítése, a Pályázattal kapcsolatos teljes kommunikáció, továbbá a szerződéskötéssel kapcsolatos kapcsolatfelvétel miatt, valamint a pályaművek közzétételével összefüggésben használják fel. Az Adatkezelő az adatokat saját rendszerében tárolja.
A Pályázók tudomásul veszik, hogy adataiknak a - fenti módon történő - nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes, ezáltal az adatkezelés jogalapja az érintettek - (GDPR 6. cikk (1) bek. a) és c) pontok- hozzájárulása.
A Kiíró gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. A Kiíró biztosítja a Pályázót, hogy adatai semmilyen más célra - ide nem értve a mű felhasználása során a Pályázó névfeltüntetési jogát - nem kerülnek felhasználásra. A Kiíró lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy a Pályázóról nyilvántartott adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetőleg törlését is. Pályázó a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, illetve törlés iránti kérelmét az info@bpva.hu email címre jogosult elküldeni.

Egyéb
A Kiíró a jelen pályázati kiírást indokolási kötelezettség nélkül egyoldalúan jogosult módosítani, kiegészíteni, a pályázat lebonyolításától megtérítési igény nélkül visszalépni. Amennyiben a Kiíró a jelen pontban foglalt jogát azt követően gyakorolja, hogy a pályázatra már érvényes pályaművek benyújtásra kerültek, úgy köteles az érvényesen részt vevő pályázókat a módosításról, kiegészítésről e-mailben haladéktalanul értesíteni. Pályázónak az értesítéstől számított 7 nap áll rendelkezésére a pályázat javítására, módosítására, kiegészítésére, amennyiben a kiírás módosítása folytán szükségessé válik. Amennyiben pályázó a módosított kiírás alapján nem kíván a pályázaton részt venni, úgy - a módosításra megadott határidőn belül - egyoldalú nyilatkozatával jogosult a pályázatát visszavonni, mely esetben a Kiíró nem jogosult a pályázat felhasználására. A Kiíró fenntartja a jogot arra is, hogy amennyiben - saját és/vagy a zsűri mérlegelése szerint - nem érkezik be megfelelő ötletpályázat, a pályázatot nyertes kihirdetése nélkül eredménytelennek minősíti. Pályázó a pályázatát kizárólag az eredményhirdetés előtt jogosult visszavonni a benyújtásra megadott e-mail címre küldött egyoldalú nyilatkozatával.
További információ e-mailben kérhető:
Nemzeti Cirkuszművészeti Központ
E-mail: foto@circus.hu
https://fnc.hu/wp-content/uploads/2020/10/Foto-LOGOval.pdf

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum