Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatást nyújtó hazai és uniós forrásból megvalósuló munkaerőpiaci programban való támogatás
Kiíró:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2020
Tárgymutató:
csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatást nyújtó hazai és uniós forrásból megvalósuló munkaerő-piaci programban való támogatás
Pályázhat:
olyan munkáltató, amely nem tartozik az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 1. §-ában felsorolt szervezetek, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés m) pontja szerinti, költségvetési támogatásban részesülő fenntartó, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § s) pontja szerinti, költségvetési támogatásban részesülő fenntartó, a költségvetési támogatásban részesülő szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény és hálózat, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 88. § (4) bekezdése szerint költségvetési támogatásban részesülő fenntartó, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 84. § (3) bekezdése alapján költségvetési támogatásban részesülő fenntartó közé
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatást nyújtó hazai és uniós forrásból megvalósuló
munkaerő-piaci programban való támogatás

TÁJÉKOZTATÓ
csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatást nyújtó
hazai és uniós forrásból megvalósuló munkaerő-piaci programban való támogatáshoz
A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján a munkavállaló a munkáltatóval az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi, megyei kormányhivatalhoz (továbbiakban: kormányhivatal) együttesen benyújtott kérelem alapján kaphat támogatást, ha a járvány miatt nehézségekkel küzdő vállalkozások leépítésének megelőzése, a munkahelyek védelme érdekében csökkentett munkaidőt alkalmaznak. A programban a munkáltató vállalja, hogy nem szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát, és a munkavállaló munkaidejére és egyéni fejlesztési idejére bért fizet, a munkavállaló vállalja, hogy munkát végez és az egyéni fejlesztési időben munkaadó rendelkezésére áll, az állam pedig meghatározott mértékben kompenzálja a munkavállalónak a jövedelem kiesést.

A támogatás időtartama, mértéke
A támogatás időtartama 3 hónap.
A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj - melynek megállapításakor figyelembe kell venni a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet szerinti felszolgálási díjat is - adókkal és járulékokkal csökkentett összegének a harminc, negyven vagy ötven százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka.
A támogatás havi összegének meghatározásakor a maximálisan figyelembe vehető távolléti díj adókkal és járulékokkal csökkentett összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét. A támogatás a munkavállaló részére havonta utólag kerül folyósításra. A támogatás folyósítható arra az időszakra, amikor a munkavállaló táppénzen, betegszabadságon, fizetett állásidőn, fizetett szabadságon volt. A támogatás fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható.

A támogatás odaítélésének feltételei
A munkavállaló és a munkaadó a támogatás igénybevételekor vállalja, hogy csökkentett munkaidőben, a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben állapodnak meg legalább a támogatás időtartamára.
Egyéni fejlesztési idő: a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százaléka, amely idő alatt a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól. Egyéni fejlesztési időre a munkáltató bért fizet.
Egyéni fejlesztési időre fizetendő bér (azaz a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő időre eső bér) összegének kiszámolása:
az az összeg, amellyel a támogatás és a csökkentett munkaidőre járó bér közösen eléri a támogatás időtartama alatt a munkavállalónak a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díját.
Támogatás állapítható meg a munkaadó munkavállalója részére,
ha a munkaadó
a) az Mt. szerinti olyan munkáltató, amely nem tartozik az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 1. §-ában felsorolt szervezetek, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés m) pontja szerinti, költségvetési támogatásban részesülő fenntartó, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § s) pontja szerinti, költségvetési támogatásban részesülő fenntartó, a költségvetési támogatásban részesülő szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény és hálózat, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 88. § (4) bekezdése szerint költségvetési támogatásban részesülő fenntartó, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 84. § (3) bekezdése alapján költségvetési támogatásban részesülő fenntartó közé,
b) a vele munkaviszonyban álló, kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,
c) a támogatási iránti kérelmében bemutatja, a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését,
d) a munkaidőkeret lejárt vagy lezárta,
e) legalább 6 hónapja működik,
f) nem részesül a vele közös kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban, a kutatásfejlesztési és innovációs (KFI) szektor számára meghirdetett támogatásban,
g) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott - feltételeinek, valamint e feltételek fennállása a külön jogszabályban meghatározott módon igazolásra kerül,
h) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
i) 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
ha munkavállaló
a) ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidőhöz kapcsolódó egyéb támogatásban,
b) a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától (2020. 03. 11.-től) folyamatosan munkaviszonyban áll, és
c) nem a felmondási idejét tölti a munkaadónál,
d) Mt. szerinti munkavállaló, kivéve az, akire tekintettel a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti akkreditált munkáltató költségvetési támogatásban részesül,
e) az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettséggel nem rendelkezik.
A munkáltató és a munkavállaló az együttes kérelmüket a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett, erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújtják be.

A munkavállaló a támogatás igénybevételekor
a) vállalja a jövedelem kieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést,
b) vállalja, hogy a kérelem szerinti munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létrehozása a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek
c) vállalja, hogy az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.

A munkaadó a támogatás igénybevételekor
a) vállalja a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára és további egy hónapig. (Létszámtartási kötelezettség: a munkaadó kötelezettsége a kérelem benyújtásának napján meglévő statisztikai állományi létszám fenntartására.) Ha a munkaadó több telephellyel rendelkezik, az átlagos statisztikai állományi létszámtartási kötelezettsége valamennyi telephelyét közösen érintően irányadó.
b) vállalja, hogy a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor,
c) vállalja, hogy az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségén belül a támogatás feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak,
d) vállalja, hogy a támogatást NEM az Mt. 53. §-a, illetve 214. § (1) bekezdés a) pontja szerinti foglalkoztatás kapcsán igénylik (tehát nem a munkavállalónak átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatása kapcsán, illetve nem munkaerő-kölcsönzés kapcsán),
e) vállalja, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját,
f) vállalja, hogy az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet.

Nem nyújtható támogatás annak a munkavállalónak,
- akinek támogatási kérelme olyan csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatására irányul, amely esetében a csökkentés a veszélyhelyzet kihirdetését megelőzően történt,
- aki ugyanazon munkaviszony kapcsán részesül részmunkaidő vagy csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásában,
- akire tekintettel a munkaadója a kérelem benyújtásakor munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban részesül, kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók támogatásában részesül.
- aki esetében ugyanazon telephelyen korábban támogatott munkavállaló esetében a támogatás igénybevételéhez kapcsolódóan a létszámtartási időszakot követően egy hónap még nem telt el,
- aki felmondási idejét tölti a munkaadójánál,
- amely munkavállalónak az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn,

A kérelem benyújtásának módja, elbírálásának menete
A Rendelet 2020. április 16-án történő hatályba lépése napjától nyújtható be támogatási kérelem.
A támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál a munkaadó elektronikusan a Cégkapuján keresztül nyújtja be az illetékes a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül.
Egyéni vállalkozó munkaadó esetében a kérelmet a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY) tárhelyen keresztül lehet benyújtani.
Ha a munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás iránti kérelmet a munkaadó választása szerinti telephelynek megfelelő illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani. Ha azonos telephely vonatkozásában több munkavállalóval nyújt be a munkaadó együttes kérelmet, azokat egy időben kell benyújtani. Azonos telephely vonatkozásában csak egy alkalommal nyújtható be kérelem. Ugyanazon munkavállaló esetében csak egy telephely vonatkozásában nyújtható be kérelem.
Ugyanazon telephelyhez kapcsolódóan újabb támogatási kérelem csak támogatásban még nem részesült munkavállalóval együttesen nyújtható be, és csak abban az esetben, amennyiben a korábban támogatott munkavállaló támogatásának időtartama és az ahhoz kapcsolódó létszámtartási kötelezettségre vonatkozó idő lejártát követően egy hónap eltelt.
Ha a kérelem elutasításra kerül, a munkaadó és ugyanazon munkavállaló legfeljebb egy alkalommal nyújthat be ismét kérelmet a munkavállaló támogatása iránt.
A kérelem benyújtásának dátumánál nem lehet korábbi a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásának a kérelemben igényelt kezdő napja (azaz a kérelmezett támogatás nyújtásának első napja).
A kormányhivatal nyolc munkanapon belül megvizsgálja a kérelem tekintetében a jogszabályi feltételek fennállását és határozatban dönt a támogatás nyújtásáról. Hiánypótlásra történő felhívásra egyszer van lehetőség, amelyet 3 munkanapon belül kell teljesíteni.
A döntést követően a kormányhivatal határozatban közli a munkáltatóval és a munkavállalóval a támogatással kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket.

Támogatás megszűnésének/megszűntetésének esetei
Megszűnik a támogatás,
a) ha a munkavállaló és a munkáltató közös nyilatkozatban kérik,
b) ha a munkavállaló
ba) munkaviszonya megszűnik,
c) ha a munkaadó
ca) támogatott munkavállaló vonatkozásában munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban részesül vagy a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában részesül.
Megszüntetésre kerül a támogatás
ha a munkaadó vagy munkavállaló
a) a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,
b) ha a támogatás a jogszabályban meghatározott - akár a munkaadóra, akár a munkavállalóra vonatkozó - feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.
c) ha a csökkentett munkaidő a támogatás időtartama alatt módosításra kerül.
A munkáltató vállalja a támogatással kapcsolatos adminisztratív ügyek intézését a cégkapuján keresztül, ezen eljárása során betartva a megkapott, "TÁJÉKOZTATÓ az elektronikus ügyintézésről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei részére" dokumentumban foglaltakat, azaz benyújtja a munkavállalóval együttes kérelmet, illetve a támogatás elszámolásához szükséges dokumentumokat azok előírt mellékleteivel együtt, elektronikusan a kormányhivatalnak, és hogy elektronikusan fogadja a kormányhivatal által a részére és a munkavállalója részére elektronikusan megküldött dokumentumokat, melyeket elektronikusan vagy kinyomtatva a munkavállalójának is továbbít.
Elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetében a nyomtatványokat elektronikus aláírással, időbélyegzővel ellátva kell beküldeni.
Az elektronikus ügyintézés részletes szabályait a kérelem mellékletét képező Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei részére című dokumentum tartalmazza.

https://nfsz.munka.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum